Latest Posts

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567

นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ อำเภอวัดโบสถ์ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลู…
Read more

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ มอบหมายให้ นางเยาวดี จันทร์สง่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวเปรมจิต โทนะบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในหัวข้อ &#822…
Read more

การติดตามแปลงผัก “โครงการตำรวจพันธุ์ดี อำเภอวัดโบสถ์”

วันที่ 6 มิถุนายน 2565   นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วยนางสาวมัลลิกา รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวธมลวรรณ เทพคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายนพดล สีอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก …
Read more

การมอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ให้กับโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา

วันที่ 1 มิถุนายน 2565     นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ มอบสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เพื่อใช้ในกิจกรรมทำปุ๋ยหมักของนักเรียน โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา และได้เยี่ยมชมจุดการทำปุ๋ยหมัก และแปลงปลูกผักของนักเรียน ณ โ…
Read more

พิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสร์ชาติ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565     นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสร์ชาติ โดยมี นายสุพจน์  รัตนรุ่งเรือง นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบ…
Read more

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565     นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) อำเภอวัดโบสถ์ ครั้งที่ 6/2565  เดือนมิถุนายน 2565 โดยมี นายสุพจน์  รัตนรุ่งเรือง นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอวัดโบสถ์…
Read more

การจัดประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565     นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วย นางสาวมัลลิกา รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธมลวรรณ เทพคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  จัดประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ…
Read more

ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำตาลสดพร้อมดื่มขวัญใจพัฒนา

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ มอบหมายให้ นางสาวมัลลิกา รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธมลวรรณ เทพคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำตาลสดพร้อมดื่มขวัญใจพัฒนา โดยนางประโลม ทองดอนคำ ม.3 บ้านเหล่าขวัญ ต.ท้อแท้ …
Read more

ชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ มอบหมายให้ นางสาวเปรมจิตโทนะบุตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลบ้านยาง และตำบลท่างาม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ จังหว…
Read more