เจ้าหน้าที่บุคลากร

นาวสางฐิติมา กลางจิตร์
เกษตรอำเภอ
นางสาวน้ำผึ้ง ทองดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

เกษตรประจำตำบล
วัดโบสถ์ และ หินลาด

นางสาวเปรมจิตร โทนะบุตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เกษตรประจำตำบล
ท่างาม และ บ้านยาง

นางสาวมัลลิกา รักษ์ธรรม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

เกษตรประจำตำบล
คันโช้ง

นาวสาวธมลวรรณ เทพคุณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

เกษตรประจำตำบล
ท้อแท้

นางทับทิม สุวรรณไชยา
เจ้าพนักงานธุรการ

รับผิดชอบ
งานธุรการ การเบิกจ่ายงบประมาณ จัดซื้อ/จัดจ้าง และงานพัสดุ